FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Laurens De Brucker

Advocaat - Publiek, grondwettelijk en administratief recht; Milieurecht, stedenbouw en energie Advocaat Xirius

Laurens beoefent nagenoeg alle takken van het publiek- en administratief recht, maar focust zich voornamelijk op adviesverlening en geschillenbeslechting inzake (hernieuwbare) energieprojecten in een internationaalrechtelijke context. In dit verband beschikt hij, o.a. als auteur van het in 2021 uitgegeven handboek “De vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest”, over een bijzondere expertise inzake windenergierecht. 

Daarnaast legt hij zich binnen het kantoor toe op ruimtelijke planningsdossiers en procedures die betrekking hebben op omgevings-, milieu-, stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Laurens adviseert cliënten uit zowel de publieke, als de private sector en heeft een bewezen track record in het vertegenwoordigen van cliënten voor diverse administratieve overheden (colleges van burgemeester en schepenen, deputaties, gewestelijke regeringen…), alsook voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken. 

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, Frans en Engels. 

Naast zijn activiteiten als advocaat, is Laurens als doctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoekseenheid Publiekrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, waar hij onder het promotorschap van professor Kurt Deketelaere doctoraal onderzoek voert naar het al dan niet bestaan van een klimatologisch verantwoordelijkheidsbeginsel. Gelet op de mensenrechtelijke insteek van dit onderzoek en de supranationaalrechtelijke dimensie ervan, beschikt hij over de nodige expertise inzake Europees en internationaal recht. 

Verder is Laurens auteur van diverse bijdragen in de rechtsleer en is hij niet alleen kernredacteur van het tijdschrift Milieu en Energierecht (MER), maar ook lid van het redactieteam van het tijdschrift STORM en medewerker van het tijdschrift Administration Publique. 

Laurens behaalde zijn master in de rechten aan de KU Leuven (2014) en is tevens houder van een LLM intellectueel eigendomsrecht (2015). 

Hij vervoegde Xirius Public in oktober 2016 en is sedertdien ook ingeschreven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten aan de Balie van Brussel. 

Laurens is sinds januari 2022 vennoot bij Xirius Public.