FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Emmanuel Jacubowitz

Advocaat - Publiek, grondwettelijk en administratief recht; Gezondheidsrecht; (Sociaal) Ambtenarenrecht; Bemiddeling Advocaat Xirius

Emmanuel Jacubowitz is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht.

Hij is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1999. 

Hij is houder van een licentie in de rechten van de Université Libre de Bruxelles, oriëntatie publiek recht (1998) en van een diploma van grondige studie in het publiek recht en het administratief recht van de Université Libre de Bruxelles (1999) en heeft een opleiding in milieurecht gevolgd aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (1999).

Na 12 jaren aan de balie, heeft hij het belang van de bemiddeling ingezien en een opleiding in bemiddeling in burgerlijke en handelszaken gevolgd bij PMR Europe (2011), een opleiding in bemiddeling in complexe investeringen bij de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling in Complexe Investeringen (VVBBCI, 2013), een post-graduat in bemiddeling in bestuurszaken bij de Katholieke Universiteit Leuven (KUL, 2014) en een opleiding in bemiddeling in sociale zaken (PMR Europe, 2017).

Als advocaat beoefent hij alle takken van het grondwettelijk recht en het administratief recht in het algemeen. Zijn bijzondere aandacht gaat naar het grondwettelijk recht, het ambtenarenrecht, het gezondheidsrecht, de rusthuizen, de gereglementeerde beroepen, de reguleringsautoriteiten en de bijstand in het kader van een bemiddeling.

Naast zijn activiteiten als advocaat, onderwijst hij grondwettelijk recht en administratief recht, in het bijzonder de werking van de Belgische Staat, het statuut van het rijkspersoneel (ambtenarenrecht), de openbaarheid van bestuur, de motivering van bestuurshandelingen en de administratiefrechtelijke geschillen, bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Als spreker neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen van grondwettelijk en administratief recht, in het bijzonder ambtenarenrecht.

Hij buigt zich ook regelmatig over vragen met betrekking tot de toegang- en uitoefeningvoorwaarden van het beroep van landmeter-expert, en treedt op, als spreker of auteur, in het kader van conferenties of artikels over deze vragen.

Als advocaat, verleent hij advies aan zijn cliënten in alle hierboven vermelde materies en vertegenwoordigt hij ze voor de administratieve overheden, alsook voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, en tot voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Luxemburg) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburg).

Hij is eveneens medewerker van het tijdschrift “Administration publique”, gespecialiseerd in het grondwettelijk recht en het administratief recht, en van het wetboek van de Landmeter-expert (Mijnwetboek.be).

Ook is hij lid van de vzw « Genootschap Advocaten Publiekrecht » (GAP).

Hij is tevens een van de vier voorzitters van de Deontologische commissies voor humane en veterinaire geneesmiddelen van de VZW Pharma.be.

Hij is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke, handels- en sociale zaken en gediplomeerde bemiddelaar in bestuurszaken (in die materie bestaat geen erkenning).

Tenslotte is hij lid van de Federale bemiddelingscommissie.

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

06-12-13

Le géomètre-expert et l’expropriation d’utilité publique

Colloque Confocus

Emmanuel Jacubowitz

28-11-13

De landmeter-expert : op weg naar het openbaar ambt ?

Studiedag Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Emmanuel Jacubowitz

27-11-13

PPS en optimaal beheer van gemeenten : Het personeelsbeheer in de cohabitatie van statutairen en contractanten

Studiedag IFE

Emmanuel Jacubowitz

22-11-13

De verschillende stappen van de tuchtprocedure: een draaiboek

Studiedag Confocus

Emmanuel Jacubowitz

22-11-13

De (tucht)maatregelen en de schorsing in het belang van de dienst

Studiedag Confocus

Emmanuel Jacubowitz